Algemene voorwaarden

Marketing Intelligence Network (KVK-nummer: 71257586) ondersteunt organisaties die binnen marktonderzoek of marketing intelligence actief zijn op personeel vlak. We bieden daarin verschillende diensten aan, als:

– Bemiddeling freelance opdrachten

– Werving en selectie vaste krachten

– Opleidingen, cursussen, training en coaching

De voorwaarden voor deze diensten zijn in één document samengevoegd.

Bemiddeling freelance opdrachten

Algemeen

1. Werving & selectie is de dienst waarbij MI Network voor een opdrachtgever één of meerdere kandidaten selecteert voor een tijdelijke functie – op opdrachtbasis of voor een interimperiode – en deze mondeling of schriftelijk introduceert. Van een succesvolle opdracht is sprake indien de kandidaat en de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaan.

Werkwijze

2. De opdracht wordt omschreven door de opdrachtgever en in overleg met MI Network concreet gemaakt. Opdrachtgever kan kiezen om de opdracht vanuit een vast bedrag uit te zetten of om het tarief open te laten. Uiteraard kan MI Network meedenken bij het maken van deze keuze.

3. MI Network benadert de kandidaten die aan de omschrijving voldoen vanuit haar omvangrijke netwerk. Wanneer specifieke ervaring gewenst is en deze niet in het netwerk van MI Network te vinden is, benadert MI Network gericht kandidaten buiten haar netwerk.

4. MI Network introduceert kandidaten schriftelijk en/of mondeling bij de opdrachtgever. Over het algemeen vindt een introductie plaats via het sturen van een kandidaatprofiel waarin de wensen en eigenschappen van de kandidaat staan omschreven, een CV, het uurtarief, informatie over de beschikbaarheid, eventueel aangevuld met een mondelinge omschrijving van de kandidaat.

5. MI Network neemt alle eerste contacten met de kandidaat voor haar rekening. Hiervan kan desgewenst worden afgeweken na overeenstemming tussen MI Network en de opdrachtgever.

6. Kandidaten die niet worden uitgenodigd voor een gesprek zullen daar door MI Network op de hoogte van worden gebracht. Wanneer kandidaten later in de procedure afvallen stemt MI Network met opdrachtgever af wie de kandidaat daarover informeert. Wanneer dit door de opdrachtgever wordt gedaan ontvangt MI Network van opdrachtgever een korte mondelinge of schriftelijke toelichting op deze afwijzing.

Discretie

7. De gegevens van voorgestelde kandidaten worden in discretie door opdrachtgever behandeld en zullen nimmer aan derden worden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van MI Network.

8. MI Network betracht discretie omtrent vertrouwelijke informatie van of over de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf aan te geven welke informatie vertrouwelijk is.

Honorarium & voorwaarden

9. MI Network werkt op basis van een ‘no cure no pay’ principe, waarbij de opdrachtgever alleen een honorarium verschuldigd is indien sprake is van een succesvolle opdracht (zie artikel 1).

10. Het honorarium van MI Network bedraagt een vast bedrag bovenop het uurtarief van de kandidaat. Dat honorarium ligt doorgaans tussen de € 10,- en € 20,-. Het starttarief bij elke opdracht bedraagt € 1.000,-, dus voor opdrachten waarbij een fee van € 10,- gerekend wordt en onder de 100 uur blijven, brengt MI Network € 1.000,- per kandidaat in rekening. MI Network biedt 2 opties voor de facturatie:

a. Opdrachtgever rekent enkel de fee met MI Match af en betaalt de vergoeding voor de freelancer direct aan hem of haar. In dat geval factureert MI Match per maand 10 euro * het aantal gewerkte uren van die maand. MI Match heeft hier een sheet voor beschikbaar die opdrachtgever maandelijks invult ten behoeve van een goede facturatie. We ontvangen de uren graag uiterlijk 3 werkdagen na het versturen van de sheet. Deze fee vervalt indien de freelancer 800 uur (wat gelijk staat aan 20 fulltime weken) voor opdrachtgever heeft gewerkt. Daarna hoeft opdrachtgever dus geen fee meer met MI Match af te rekenen. Het maximumtarief bij deze optie bedraagt derhalve € 8.000,-. Met andere woorden: voor opdrachten die meer dan 800 uur bedragen, brengt MI Match uiteindelijk € 8.000,- per kandidaat in rekening. Indien het uiteindelijke aantal uren niet boven de 100 uitkomt, brengt MI Match in totaal € 1.000,- in rekening.

b. Opdrachtgever factureert aan MI Network die vervolgens de door opdrachtgever geselecteerde kandidaat uitbetaalt. Het honorarium van MI Network is dan het verschil tussen wat MI Network van opdrachtgever ontvangt en wat MI Network aan de kandidaat uitbetaalt. Wanneer de freelancer via deze constructie niet aan de 100 uur komt, wordt het verschilbedrag aan het eind van de opdracht verrekend om op de minimum fee van € 1.000,- uit te komen. Bij deze optie geldt geen maximum tarief, dus de fee op het uurtarief blijft gelden zo lang de opdracht doorloopt.

11. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door MI Network aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie een opdracht bij opdrachtgever vervult of anderszins werkzaam is bij of voor de opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming. In een dergelijk geval is het vooraf overeengekomen honorarium van toepassing.

12. Wanneer de door MI Network geleverde kandidaat binnen zes maanden na het beëindigen van de eerste opdracht een nieuwe opdracht voor opdrachtgever vervult, blijft de fee van MI Network gelden.

13. Wanneer de door MI Network geleverde kandidaat binnen 12 maanden na het beëindigen van de laatste opdracht in vaste dienst treedt bij opdrachtgever, breng MI Network de bemiddelingsfee voor vaste krachten in rekening, minus 50% van de fee die reeds in rekening is gebracht voor de freelance bemiddeling.

14. De betalingstermijn voor iedere factuur bedraagt 14 dagen.

Garantie

15. Het daadwerkelijke aangaan van een arbeidsovereenkomst met een door MI Network voorgestelde kandidaat alsmede de inhoud van de overeenkomst is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt dat MI Network op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door de door MI Network voorgestelde kandidaat.

Werving en selectie vaste krachten

Algemeen
1. Werving & selectie is de dienst waarbij MI Network voor een opdrachtgever één of meerdere kandidaten selecteert voor een openstaande vacature en deze mondeling of schriftelijk introduceert. Van een succesvolle opdracht is sprake indien de kandidaat en de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaan.
Werkwijze

2. MI Network introduceert kandidaten schriftelijk en/of mondeling bij de opdrachtgever. Over het algemeen vindt een introductie plaats via het sturen van een kandidaatprofiel waarin de wensen en eigenschappen van de kandidaat staan omschreven, een CV, eventueel aangevuld met een mondelinge omschrijving van de kandidaat.

3. MI Network neemt alle eerste contacten met de kandidaat voor haar rekening. Hiervan kan desgewenst worden afgeweken na overeenstemming tussen MI Network en de opdrachtgever.

4. Kandidaten die niet worden uitgenodigd voor een gesprek zullen daar door MI Network op de hoogte van worden gebracht. Wanneer kandidaten later in de procedure afvallen stemt MI Network met opdrachtgever af wie de kandidaat daarover informeert. Wanneer dit door de opdrachtgever wordt gedaan ontvangt MI Network van opdrachtgever een korte mondelinge of schriftelijke toelichting op deze afwijzing.

5. Desgewenst voert MI Network binnen de mogelijkheden met betrekking tot vertrouwelijkheid een referentieonderzoek uit voor opdrachtgever onder minimaal één en maximaal drie referenties.

Discretie

6. De gegevens van voorgestelde kandidaten worden in discretie door opdrachtgever behandeld en zullen nimmer aan derden worden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van MI Network.

7. MI Network betracht discretie omtrent vertrouwelijke informatie van of over de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf aan te geven welke informatie vertrouwelijk is.

Honorarium & voorwaarden

8. MI Network werkt op basis van een ‘no cure no pay’ principe, waarbij de opdrachtgever alleen een honorarium verschuldigd is indien sprake is van een succesvolle opdracht (zie artikel 1).

9. Het honorarium van MI Network is opgebouwd met een staffel van 20% tot 25% x (bruto jaarinkomen van de kandidaat op basis van een 40-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en eventuele 13e maand en gegarandeerde bonus.).

10. Het honorarium, vermeerderd met 21% BTW, wordt voor 100% gefactureerd op de datum dat de geselecteerde kandidaat bij opdrachtgever in dienst treedt.

11. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door MI Network aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins werkzaam is bij of voor de opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming. In een dergelijk geval is het vooraf overeengekomen honorarium van toepassing.

12. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door MI Network geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

13. De betalingstermijn voor iedere factuur bedraagt 14 dagen.

Garantie

14. MI Network biedt een garantieperiode van één kalendermaand. Indien de door MI Network geselecteerde kandidaat binnen een maand niet meer werkzaam is bij opdrachtgever, zal MI Network eenmalig, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, een nieuwe kandidaat trachten te werven voor dezelfde functie zonder hiervoor een honorarium te berekenen. Indien MI Network er niet in slaagt om in de vervangperiode van twee maanden een geschikte kandidaat te leveren ontvangt de opdrachtgever een creditfactuur ter waarde van 50% van de originele bemiddelingsfee.

15. De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij werkgever door oorzaken die te maken hebben met reorganisatie, functie-inhoud, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

16. Het daadwerkelijke aangaan van een arbeidsovereenkomst met een door MI Network voorgestelde kandidaat alsmede de inhoud van de overeenkomst is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt dat MI Network op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door de door MI Network voorgestelde kandidaat.

17. Wanneer MI Network voor opdrachtgever kandidaten selecteert voor vaste rollen, zal deze geen kandidaten van opdrachtgever benaderen tot de eerstvolgende 3 maanden na aanvang van de laatste opdracht. Wanneer er al een relatie bestaat tussen een werknemer van opdrachtgever en MI Network of wanneer een werknemer van opdrachtgever MI Network zelf benadert, heeft MI Network wel het recht om deze werknemer voor andere rollen te benaderen.

Opleidingen, cursussen, trainingen en coaching

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten MI Network en cursist betreffende deelname aan een opleiding, cursus, training of coachingstraject.

2. Cursussen kunnen bestaan uit online trainingen, hybride leervormen (deels e-learning, deels persoonlijk), coaching / training / opleiding op locatie en 1-op-1 begeleiding “on the go”.

Totstandkoming van de overeenkomst

3. De overeenkomst tussen MI Network en cursist komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier, bevestiging per e-mail of bestelling in de online webshop (mionlineacademy.nl). Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist of diens organisatie hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.

4. Door bevestiging van de overeenkomst stemt de cursist in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de opleiding, cursus, training of het coachingstraject door MI Network.

Uitvoering cursussen

5. MI Network verzorgt de cursus zoals deze in het voorstel, op de website of in de brochure is omschreven.

6. De cursist schrijft zich in voor de gehele cursus zoals afgestemd in het voorstel. Bij verzuim van deelname wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.

7. Indien een docent of coach door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal MI Network vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die door MI Network wordt georganiseerd.

Prijzen

8. De opgegeven prijzen van cursussen zijn prijzen in euro’s en vrijgesteld van btw. Prijzen van eventueel lesmateriaal zijn inclusief btw.

9. De prijzen zoals MI Network deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de opleiding, cursus, training of coachingstraject een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

Copyright
10. Copyright van alle door MI Network gebruikte lesmateriaal en examens berust bij MI Network, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal. Het is deelnemers van opleidingen dus niet toegestaan om materiaal uit de opleiding te verspreiden.
Betaling

11. Bestellingen van betaalde online cursussen via de MI Online Academy worden vooraf betaald via de webwinkel van de online leeromgeving.

12. Voor de overige betaalde opleidingen, cursussen, trainingen of coachingstrajecten dient de betaling te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. MI Network hanteert een betaaltermijn van 14 dagen.

Privacy
13. Door cursisten verstrekte informatie wordt door MI Network, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. MI Network zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt MI Network zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.
Benaderen kandidaten en praktijkopleiding marktonderzoek

14. MI Network benadert geen kandidaten voor vaste rollen die ze 1-op-1 hebben begeleid bij een opleiding, training, cursus of coaching binnen de eerste 12 maanden na afronding van de opleiding, training, cursus of coaching.

15. Uitzondering geldt voor de praktijkopleiding marktonderzoek waarbij kandidaten juist worden geworven om ze te plaatsen bij opdrachtgevers

16. Deze opleiding is kostenloos, mits de deelnemers een serieuze inspanning leveren om de opleiding succesvol voltooien. MI Network bepaalt welke kandidaten worden toegelaten voor deze opleiding.

Annuleren bij te weinig deelnemers

17. Zowel bij de praktijkopleiding marktonderzoek als bij andere groepsopleidingen, geldt dat MI Network een minimum aantal deelnemers hanteert. Indien dit minimum niet behaald wordt, kan MI Network beslissen de opleiding niet door te laten gaan.

18. Bij een betaalde opleiding geldt dat de deelnemers hun betaling volledig retour ontvangen of dat ze zich direct voor een volgende ronde kunnen inschrijven. Deelnemers maken geen aanspraak op een mogelijke schadevergoeding door het niet door laten gaan van de opleiding.